Algemene voorwaarden BelkostenWijzer.nl

1. Algemeen

1.1 BelkostenWijzer bezit en exploiteert diverse websites, waaronder de website www.BelkostenWijzer.nl. (de “Website”). BelkostenWijzer is geregistreerd bij het Handelsregister te Utrecht onder nummer 54369762. Contact opnemen met BelkostenWijzer kan via info@BelkostenWijzer.nl.
1.2 De Website is een platform waarop een bezoeker alle relevante, betrouwbare en verhelderende informatie over abonnementen en mobiele toestellen kan vinden. De Website is toegankelijk voor iedere bezoeker (hierna: de “Bezoeker”). 

2.Toepasselijkheid

2.1 De Website bestaat uit 
(i) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden, bijdragen en diensten geplaatst door BelkostenWijzer
(de “BelkostenWijzer Bijdrage(n)”);
(ii) Bijdragen geplaatst door Bezoekers, zijnde zowel gegevens, bestanden, bijdragen en diensten gecreëerd door de Bezoeker zelf als gegevens, bestanden, bijdragen en diensten afkomstig van andere bronnen of websites (de “Bezoekers Bijdrage(n)”).
Indien in deze Voorwaarden wordt verwezen naar Bezoekers Bijdragen wordt daarmee tevens bedoeld BelkostenWijzer Bijdragen.
2.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op:
(i) het bezoek aan de Website en (her)gebruik van de Bezoekers Bijdragen;
(ii) alle op de Website toegankelijke gegevens, bestanden en diensten, waaronder de Bezoekers Bijdragen (de “Inhoud”);
(iii) alle overige betrekkingen tussen BelkostenWijzer en de Bezoeker.
2.3 Iedere Bezoeker wordt geacht deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd door bezoek aan de Website dan wel door registratie als Bezoeker. BelkostenWijzer adviseert iedere Bezoeker om deze Voorwaarden goed door te lezen voordat je de Website bezoekt. Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door BelkostenWijzer zijn aanvaard.

3. Wijziging Voorwaarden, Website of Inhoud

3.1 BelkostenWijzer behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen door publicatie van de gewijzigde Voorwaarden op de Website. Bezoekers van de Website wordt geadviseerd periodiek de Voorwaarden op wijzigingen na te gaan. Wijzigingen van de Voorwaarden gelden met onmiddellijke ingang. Bezoekers zullen via een mailing of via een boodschap geplaatst op de Website worden geattendeerd op eventuele materiële wijzigingen van de Voorwaarden.
3.2 BelkostenWijzer is te allen tijde gerechtigd de Website of de Inhoud en de toegankelijkheid daarvan te wijzigen, te verwijderen, geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen. BelkostenWijzer is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten van de Bezoeker als gevolg van enige in dit artikel genoemde maatregelen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 De Website en de Inhoud zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en zijn niet bedoeld als advies of aanbeveling. Bezoekers worden niet geacht zich op de Website en de Inhoud te verlaten bij het nemen (of afzien van het nemen) van besluiten. Voorafgaand aan dergelijke besluiten dient passend advies te worden ingewonnen.
4.2 BelkostenWijzer wijst nadrukkelijk alle garanties, impliciet dan wel expliciet, van welke aard dan ook, van de hand, met inbegrip van doch niet beperkt tot de geïmpliceerde garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel met betrekking tot goederen of diensten die zijn gekocht of verkregen via de Website of na bezoek van de Website. BelkostenWijzer garandeert niet dat de Website of de Inhoud aan uw wensen voldoet of dat deze ononderbroken, tijdig, beveiligd en foutloos wordt aangeboden, evenmin biedt BelkostenWijzer enige garantie met betrekking tot de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Website en de Inhoud.
4.3 Indien een Bezoeker (een gedeelte van) de Website of de Inhoud gebruikt in strijd met deze bepalingen, doet hij dit op eigen risico. BelkostenWijzer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Bezoeker of kosten als gevolg van een dergelijk gebruik.
4.4 BelkostenWijzer is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (inclusief maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade, en/of winstderving) van de Bezoeker of kosten als gevolg van het gebruik of onmogelijkheid van gebruik van (delen van) de Website, met inbegrip van schade als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de Inhoud of computervirussen, tenzij de schade of kosten het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van BelkostenWijzer.
Plaatsen van, verantwoordelijkheid voor Bijdragen van Bezoekers
4.5 De Website biedt Bezoekers de mogelijkheid om Bezoekers Bijdragen op de Website te (doen) plaatsen. De door Bezoeker geplaatste Bezoeker Bijdrage geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Bezoeker.
4.6 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de door hem of haar op de Website geplaatste Bezoeker Bijdrage. In het bijzonder staat de Bezoeker er voor in dat de Bezoeker Bijdrage juist en volledig is (dus niet gemanipuleerd, bewerkt of getruct) en voldoet aan deze Voorwaarden. Tevens staat de Bezoeker ervoor in dat de Bezoekers Bijdrage door de Bezoeker zelf is geschreven, gefotografeerd, gefilmd, en dat eventueel voor plaatsing van de Bezoeker Bijdrage op de Website benodigde toestemmingen van derden (waaronder van de auteursrechthebbenden als fotografen en van de portretrechthebbende als de gefotografeerden) zijn verkregen. Ook staat de Bezoeker er voor in dat bij het maken of verkrijgen van de Bezoekers Bijdrage geen strafbaar feit is gepleegd.
Door plaatsing garandeert de Bezoeker dat de Bezoeker Bijdrage voldoet aan deze Voorwaarden en accepteert de Bezoeker de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor die Bezoeker Bijdrage.
4.7 De Bezoeker vrijwaart BelkostenWijzer van alle schade en kosten die BelkostenWijzer lijdt of maakt ter zake van aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de Website door de Bezoeker en/of het niet (voldoende) naleven van de verplichtingen van de Bezoeker ten opzichte van BelkostenWijzer, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden of nader door BelkostenWijzer gestelde regels of aanwijzingen.
4.8 Bij een bezoek aan de Website zijn Bezoekers zich ervan bewust dat ze kunnen worden geconfronteerd met Inhoud die aanstootgevend, beledigend of anderszins te bekritiseren is. Indien een Bezoeker meent dat bepaalde Inhoud in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker BelkostenWijzer hiervan per e-mail op de hoogte stellen via het mailadres info@BelkostenWijzer.nl.
Externe internetpagina’s
4.9 De Website bevat banners en links naar externe internetpagina’s. BelkostenWijzer is niet aansprakelijk voor het gebruik, de inhoud of het functioneren van deze externe internetpagina’s of van internetpagina’s waarop een link is opgenomen naar de Website. Het privacy- en cookiebeleid van de Website is niet van toepassing op persoonsgegevens die op of via deze externe internetpagina’s worden verzameld en verwerkt.
Communicatiemiddelen
4.10 BelkostenWijzer is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten als gevolg van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met de Website, daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade als gevolg van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur of apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van computervirussen.
4.11 De gevolgen van tekortkomingen in de nakoming van de verplichtingen van BelkostenWijzer jegens Bezoekers en derden die wordt veroorzaakt door een of meerdere van de Bezoekers van de Website, zullen voor risico van deze Bezoeker(s) zijn.
4.12 BelkostenWijzer draagt zorg voor een passende beveiliging op basis van algemeen gangbare beveiligingssystemen.

5. Gebruiksvoorschriften Website

5.1 BelkostenWijzer adviseert Bezoekers om bij het gebruik van de Website de nodige voorzichtigheid in acht te nemen, zoals:
(i) gevoelige persoonlijke informatie, zoals bankrekeningnummers en creditcardnummers, niet aan andere Bezoekers van de Website bekend te maken;
(ii) zorg te dragen voor een afdoende beveiliging van hun computer(s) of andere systemen onder meer door het installeren van software of hardware die ongeautoriseerde toegang tot die computer(s) of systemen of de verspreiding van virussen tegengaat, zoals firewalls en antivirus software, en ervoor te zorgen dat de door de Bezoeker gebruikte software, zoals besturingssoftware, e-mail software en antivirus software, up-to-date is.
5.2 Het is een Bezoeker niet toegestaan om:
(i) de werking van de Website dan wel andere computers of systemen van BelkostenWijzer of andere Bezoekers te verstoren of het gebruik van de Website door Bezoekers te belemmeren of te beperken, waaronder begrepen:
• het verspreiden van schadelijke programmatuur, zoals virussen en trojaanse paarden; 
• het zich onbevoegd toegang verschaffen tot de computers of systemen van BelkostenWijzer of andere Bezoekers; 
• het wissen van bestanden op computers of systemen van BelkostenWijzer of andere Bezoekers; • het gebruik maken van enigerlei geautomatiseerde systemen zoals robots, spiders of off-line readers; 
• de beveiligingsgerelateerde onderdelen van de Website of andere onderdelen te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
(ii) Inhoud te plaatsen die in strijd is met de wet of de maatschappelijke betamelijkheid, schade kan berokkenen, oneigenlijk, lasterlijk, onnodig beledigend, racistisch of anderszins aanstootgevend is of in welke vorm dan ook schade aan minderjarigen kan toebrengen;
(iii) andere Bezoekers lastig te vallen of te intimideren;
(iv) de Website te gebruiken voor het het publiceren of verspreiden van materiaal dat expliciet of zinloos geweld bevat; 
(v) met gebruik van scripts gegevens of bestanden op de Website in te voeren of te uploaden of de Website geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen;
(vi) de Website zonder schriftelijke toestemming van BelkostenWijzer te gebruiken voor (commerciële) activiteiten zoals het verzenden van commerciële boodschappen (spam) of het aanbieden van (interactieve) spelletjes;
(vii) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van pornografisch materiaal;
(viii) de Website te gebruiken voor het ongeoorloofd verveelvoudigen van door auteursrecht, portretrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermde werken;
(ix) persoonsgegevens, waaronder maar niet beperkt tot contactgegevens van personen openbaar te maken;
(x) misleidende beschrijvingen, labels, titels of miniaturen toe te voegen aan het materiaal die ervoor zorgen dat het materiaal vaker zou worden bekeken;
(xi) de Website te gebruiken voor het publiceren of verspreiden van bedrijfsgeheimen of anderszins geheime of vertrouwelijke informatie die niet door de Bezoeker is gemaakt of waarvan de Bezoeker geen gebruik mag maken;
(xii) onvolledige, incorrecte of verouderde informatie te verstrekken bij Registratie, zich voor te doen als iemand anders bij Registratie dan wel zich te registreren middels diverse e-mailadressen;
(xiii) de Website te gebruiken voor (anderszins) strafbaar of onrechtmatig handelen.
5.3 Een Bezoeker zal geen persoonlijke gegevens van Bezoekers verzamelen, opslaan of overdragen.
5.4 Indien een Bezoeker meent dat het handelen van een Bezoeker in strijd is met deze Voorwaarden, kan de Bezoeker BelkostenWijzer hiervan per e-mail op de hoogte stellen via info@BelkostenWijzer.nl.
5.5 Als er naar het oordeel van BelkostenWijzer indicaties zijn dat een Bezoeker in strijd handelt met dit artikel 5 of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft BelkostenWijzer het recht nader onderzoek uit te voeren naar het handelen van de betreffende Bezoeker.
5.6 Als een Bezoeker naar het oordeel van BelkostenWijzer in strijd handelt met dit artikel 5, of andere bepalingen van deze Voorwaarden, heeft zij het recht om maatregelen te nemen. De maatregelen die BelkostenWijzer kan nemen omvatten:
(i) het geheel of gedeeltelijk aanpassen, inkorten of verwijderen van door of namens de Bezoeker op de Website geplaatste Bijdrage(n);
(ii) het tijdelijk of permanent uitsluiten van toegang van de Bezoeker tot de Website;
(iii) het beëindigen van een Registratie; en
(iv) het verhalen op de Bezoeker van eventuele schade en kosten die het gevolg zijn van de schending door de Bezoeker van de Voorwaarden, waaronder eveneens ((buiten)gerechtelijke) kosten ingevolge (gerechtelijke) procedures die BelkostenWijzer maakt.
5.7 BelkostenWijzer is niet aansprakelijk voor enige schade of kosten die een Bezoeker lijdt of maakt indien BelkostenWijzer gebruik maakt van haar bevoegdheden onder dit artikel
5.
5.8 Bezoekers vrijwaren BelkostenWijzer van alle aanspraken van derden die verband houden met hun gebruik van de Website en/of het niet, of niet voldoende naleven van hun verplichtingen ten opzichte van BelkostenWijzer, al dan niet voortvloeiende uit deze Voorwaarden, nader door BelkostenWijzer gestelde regels en/of aanwijzingen die BelkostenWijzer aan de Bezoeker heeft gegeven.
5.9 BelkostenWijzer behoudt zich het recht voor aan Bezoekers de toegang tot of het gebruik van de Website op te schorten of te beëindigen, ook ten behoeve van het onderhoud of het bijwerken van de Website. BelkostenWijzer mag dit recht met of zonder voorafgaande kennisgeving uitoefenen.

6. Eigendomsrechten Website en Inhoud

6.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder auteursrechten, woord- en beeldmerken, de domeinnaam en andere intellectuele eigendomsrechten op het format, het concept, de look&feel, de naam van de Website en de BelkostenWijzer Bijdragen bij BelkostenWijzer en haar licentiegevers. De (intellectuele) eigendomsrechten op de merken die op de Website staan blijven te allen tijde berusten bij de rechthebbenden.
 Eigendomsrechten Inhoud
6.2 De verantwoordelijkheid voor de Bezoekers Bijdragen ligt volledig en uitsluitend bij de Bezoeker die deze Bezoekers Bijdragen heeft geplaatst op de Website. Het is niet toegestaan Bezoekers Bijdragen, ongeacht de inhoud ervan via de Website ongeoorloofd te verveelvoudigen indien deze content door auteursrecht of door andere intellectuele eigendomsrechten is beschermd zonder uitdrukkelijke toestemming van de rechtmatige eigenaar / eigenaren van die content. Door het plaatsen van Bezoekers Bijdragen op de Website verklaar je en garandeer je dat je over alle vereiste en noodzakelijke licenties, intellectuele eigendomsrechten, instemmingen en toestemmingen beschikt. Ook ben je persoonlijk verantwoordelijk voor alle uitlatingen naar en alle interactie met andere Bezoekers van de Website. 
Gebruiksrechten Inhoud
6.3 (Her)gebruik van Bezoekers Bijdragen door Bezoekers, niet zijnde de Bezoeker die de Bezoekers Bijdrage op de Website heeft geplaatst, is slechts mogelijk onder de volgende voorwaarden:
(i) (handels)naamsvermelding van de Bezoeker respectievelijk BelkostenWijzer of een van haar licentiegevers die de Bezoekers Bijdrage heeft geplaatst indien vereist ingevolge de Auteurswet;
(ii) de Bezoekers Bijdrage wordt niet voor commerciële doeleinden (her)gebruikt;
(iii) de Bezoekers Bijdrage wordt niet verspreid anders dan als toegestaan in artikel 6.4.
6.4 Door Bijdragen op de Website in te voeren of naar de Website te uploaden: 
(i) stemt de Bezoeker er mee in dat BelkostenWijzer voor, na en eventueel tijdens de geplaatste Inhoud reclame kan tonen in welke vorm dan ook; 
(ii) behoudt de Bezoeker alle intellectuele eigendomsrechten op die geplaatste Inhoud, voor zover deze rechten ook voor invoeren zijn eigendom waren; 
(iii) indien en voor zover mogelijk verleent de Bezoeker BelkostenWijzer en haar groepsmaatschappijen een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Bijdragen op de Website of op andere websites geëxploiteerd door de BelkostenWijzer of door derde partijen te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Bijdragen te tonen in verband met de verlening van de diensten en anderszins in verband met het aanbieden van de Website en aanverwante activiteiten van BelkostenWijzer en haar groepsmaatschappijen, waaronder het promoten en verder verspreiden van de Website (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook; 
(iv) indien en voor zover mogelijk verleent de Bezoeker BelkostenWijzer en haar groepsmaatschappijen een wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare licentie (met het recht tot sublicentie) om de Bijdragen middels andere producten uitgegeven en geëxploiteerd door de BelkostenWijzer of door derde partijen te publiceren en anderszins te gebruiken, te kopiëren en al dan niet commercieel te exploiteren en te verspreiden, afgeleide werken te maken, en de Bijdragen te tonen in verband met het aanbieden van die andere producten en aanverwante activiteiten van BelkostenWijzer, waaronder het promoten en verder verspreiden van die andere producten (en daarvan afgeleide werken), in welke media-formats en via welke mediakanalen dan ook;
(v) indien en voor zover mogelijk verleent de Bezoeker aan Bezoekers een wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije licentie om de Bijdrage voor eigen gebruik te raadplegen, privé te gebruiken en daarvan enkele kopieën te maken voor eigen gebruik bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan, en deze te (her)gebruiken in werkstukken ten behoeve van een opleiding. Gebruik van de Inhoud van de Website voor commerciële of zakelijke doeleinden door Bezoekers is niet toegestaan;
(vi) doet de Bezoeker, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Bijdrage rustende persoonlijkheidsrechten, waaronder begrepen het recht van de maker om zich te verzetten tegen openbaarmaking zonder naamsvermelding, openbaarmaking onder andere naam of wijziging van het werk; en
(vii) verleent de Bezoeker BelkostenWijzer het recht om namens Bezoeker al dan niet op naam van gebruiker op te treden tegen schendingen van auteursrechten, portretrechten en andere rechten op de Bijdrage. BelkostenWijzer bepaalt zelf of zij wil optreden, en is daartoe nooit verplicht. Als BelkostenWijzer besluit op te treden draagt zij daarvan de kosten Eventuele netto-opbrengsten ervan, na aftrek van alle kosten, worden tussen BelkostenWijzer en Bezoeker verdeeld.

Overig

6.5 Ieder ander gebruik van de Website of de Inhoud, zoals het opslaan of reproduceren van (een groot deel van) de Website of de Inhoud in een andere internetpagina of het plaatsen van deeplinks tussen de Website en enige andere internetpagina, is niet toegestaan zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van BelkostenWijzer.
6.6 BelkostenWijzer spant zich in om inbreuk op rechten van derden te voorkomen. Indien een rechthebbende meent dat een Bijdrage inbreuk maakt op zijn of haar rechten dan kan de rechthebbende dat melden via info@BelkostenWijzer.nl, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen tegen de inbreukmakende Inhoud. Meldingen dienen de navolgende informatie te bevatten:
(i) een beschrijving van de Inhoud met in ieder geval de volledige URL;
(ii) een omschrijving van de rechten die u bezit en die mogelijkerwijze zijn of worden overtreden;
(iii) uw contactgegevens (naam, adres, emailadres en telefoonnummer) zodat BelkostenWijzer met u in contact kan treden.

7.1 BelkostenWijzer zal de Website en de diensten die zij via de Website aanbiedt, aanbieden en de gegevens van de Bezoekers verwerken in overeenstemming met het privacy- & cookiebeleid van BelkostenWijzer. Het privacy- en cookiebeleid is integraal van toepassing op, en maakt onderdeel uit van deze Voorwaarden. De Bezoeker verklaart kennis te hebben genomen van dit privacy- en cookiebeleid en daarmee akkoord te gaan.

8. Slotbepalingen

8.1 Is of worden deze Voorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Bezoekers aan het overblijvende gedeelte gebonden. BelkostenWijzer zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.
8.2 BelkostenWijzer mag haar rechten en verplichtingen uit de relatie tussen BelkostenWijzer en de Bezoeker overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bezoeker.
8.3 BelkostenWijzer is gerechtigd om derden in te schakelen bij het aanbieden van de (diensten via de) Website.
8.4 Deze Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die in verband met deze Voorwaarden ontstaan, geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan daaronder begrepen, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Deze Voorwaarden zijn het laast gewijzigd op 1 juni 2016